Back to Login Page

 ลงทะเบียนใช้งานระบบบริการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการจองเครื่องมือห้องปฏิบัติการ 

 

รหัสพนักงาน/รหัสนักศึกษา: 

หน่วยงาน   

คำนำหน้าชื่อ:  ชื่อ: 

นามสกุล:

กอง/ฝ่าย/คณะ:

 ฝ่าย/งาน/สาขา:

ตำแหน่ง:

E-mail:

เบอร์โทรศัพท์: ต่อ:

โทรสาร:

Username: 

Password:

Confirm Password:

  • รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัว
  • รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ผสมอยู่อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
  • รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็กผสมอยู่อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
  • รหัสผ่านต้องมีตัวเลขผสมอยู่อย่างน้อย 1 ตัว
  • รหัสผ่านต้องมีตัวอักขระพิเศษผสมอยู่อย่างน้อย 1 ตัว เช่น ! # $ % & ( ) * + , - . : ; = ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~